توزیع کنندگان
صفحه اصلیتوزیع کنندگان

شرکت پخش قاسم ایران
استان: تهران
تلفن: 02144543200
وب سایت : www.ghasemiran.org
شرکت پخش محیا دارو
استان: تهران
تلفن: 02188468008
وب سایت : www.mahyadarouinc.com
شرکت سلامت پخش هستی
استان: تهران
تلفن: 02124852600
وب سایت : www.salamatpakhsh.com
شرکت سیناپخش ژن
استان: تهران
تلفن: 02144630168
وب سایت : www.cinnadco.com
شرکت پخش شفا آراد
استان: تهران
تلفن: 02188731323
وب سایت : www.shafaarad.com
شرکت پخش هجرت
استان: تهران
تلفن: 02166468015
وب سایت : www.hejratco.com
شرکت پخش به پخش دارو
استان: تهران
تلفن: 02166044905
وب سایت : www.bdbc.ir
شرکت پخش رازی
استان: تهران
تلفن: 02166706812
وب سایت : www.razico.ir
شرکت پخش فردوس
استان: تهران
تلفن: 02166011805
وب سایت : www.ferdowsdco.com
شرکت پخش تدبیر داروی تابان
استان: تهران
تلفن: 02188231038
وب سایت : www.tdtdco.ir
شرکت پخش داروگستر ارمغان طبیعت سبز
استان: تهران
تلفن: 02188952267-8
وب سایت : www.armaghandistribution.com
شرکت پخش جهان فارمد
استان: تهران
تلفن: 02166061760
وب سایت : www.jahanpharmed.com
شرکت پخش مهبان دارو
استان: تهران
تلفن: 02144626506
وب سایت : www.mahbandaroudc.com