بایدها و نباید ها
صفحه اصلیدانستی هابایدها و نباید هادر مورد آهن بیشتر بدانیم

در مورد آهن بیشتر بدانیم

• مقدار نیاز به آهن در یک مرد بالغ 1mg/day و در یک خانم قبل از یانسگی 1/4mg/day است.
• بیشترین مقدار جذب خوراکی آهن از طریق مصرف قرص و شربت های حاوی آهن و بعد گوشت و جگر است. مقدار جذب آهن از تخم مرغ کمتر است و از همه کمتر جذب آهن از سبزیجات (اسفناج) است.

در مورد آهن بیشتر بدانیم

• ویتامین C، جذب آهن را افزایش می دهد اما غلات و چای از جذب آهن می کاهند.
• فریتین حالت ذخیره آهن در سلول های بدن است که میزان نرمال فریتین برای مردان در محدوده µg/dl 100- 50 و برای زنان در محدوده 30-25 µg/dl می باشد. میزان نرمال آهن در خون در محدوده 150-50 µg/dl قرار دارد.

در مورد آهن بیشتر بدانیم

• مصرف همزمان قرص های آهن با مواد حاوی کلسیم میزان جذب آهن را کاهش می دهد
• از اصلاح کمبود آهن تا 6 ماه پس از بهبودی، بیمار باید مصرف قرص را ادامه دهد.
• اولین علامت بهبودی در طی درمان، احساس خوب بودن طی یک تا دو روز اول است.